top image

ביטול פסק בוררות

מהי בוררות?

בוררות הינו הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.

מבוא

כאשר ניתן פסק בוררות, אפשרות הערעור לא תמיד תעמוד לרשות הצדדים. השונות בין בית המשפט לבין הבוררות ביחס לערעור, נובעת מהעיקרון לפיו הפניה לבוררות נעשית בדר"כ ברצונם של הצדדים.

הצדדים יכולים לקבוע את  תנאי הבוררות ולאפשרות ההשגה על פסק הבורר. ההסכמה, היא זו המכוננת את הבוררות בין הצדדים ובהעדר סעיף ההשגה, לא ניתן לפנות לישוב הסכסוך בהליך של בוררות.

בשנת 2004 פסק בית המשפט העליון (בפס"ד רע"א 5991/02 עופרה גוירצמן ואח' נ רות פריד ואח(', כי ביטול פסק בוררות הינו צעד חריג, במקרה של צעד כזה צריך שיהיה בסיס חזק. ולכן ישנם 10 עילות אשר הינם רשימה סגורה המהווים עילה לביטול פסק בוררות (סעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968).

ביטול פסק בוררות

24.  בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק זה – בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

(1)  לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;

(2)  הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;

(3)  הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;

(4)  לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;

(5)  הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;

(6)  הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;

(7)  הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;

(8)  הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;

(9)  תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;

(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

חשוב לציין, כי סעיף 1 לחוק הבוררות, קובע כי הסכם בוררות יהיה בכתב, היעדר הסכם בכתב מהווה תנאי לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 24 (1) לחוק הבוררות.

מומלץ לפני הגשת ביטול פסק בוררות לקבל ייעוץ מעורך דין ודים לירן קולצינסקי המתמחה בתחום הבוררות.

מאמר זה אין מהווה עצה משפטית ו/או אינו בה להחליף יעוץ משפטי.

צרו קשר עוד היום עם עורך דין ודים לירן קולצי’נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.

המידע מעניין? שתפו עם חברים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.