top image

עורך דין פירוק חברות

האם יש לכם חברה, או חברה לתועלת הציבור שאתם רוצים לפרק?

האם יש לכם חברה עם בעל מניות אחד, מספר בעלי מניות ואתם רוצים לחסלה?

מהו עורך דין פירוק חברות ?

עורך דין פירוק חברות הוא עורך דין המתמחה בטיפול בהליך של פירוק חברה או סגירת פעילותה. כאשר חברה מחליטה על פירוק, ישנן דרישות ונהלים משפטיים שונים שיש לפעול לפיהם, לרבות הודעה לבעלי עניין, הסדרת חובות נותרו, חלוקת נכסים ועמידה בהתחייבויות משפטיות.

עוד דין פירוק חברות מסייע לעסקים בניווט בהליכים מורכבים אלו ודואג כי הפירוק נעשה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. הם מספקים ייעוץ משפטי, מנסחים את המסמכים הדרושים, מייצגים את החברה בהליכים משפטיים במידת הצורך, ומסייעים לחברה לסיים את ענייניה ביעילות וביעילות.

העורך דין מתמחה בתהליך המורכב של סגירת פעילות חברה. המומחיות שלהם טמונה בניווט בדרישות ובחובות המשפטיות הקשורות לפירוק. לעורכי דין שלנו יש הבנה עמוקה בדיני חברות והידע שלנו הוא כדי להדריך חברות דרך המורכבויות המשפטיות של סיום ענייניהן.

מהו תפקידו של עורך דין לפירוק חברות?

תפקידו של העורך דין  כולל מגוון רחב של אחריות. ראשית, הוא לסייע להעריך האם פירוק הוא דרך הפעולה המתאימה ביותר עבור חברה שלך. ביצוע הערכה בקפידה הכוללת את  ההשלכות המשפטיות והפיננסיות, ומנחים את לקוחות המשרד לקראת ההחלטה הטובה ביותר. לאחר קבלת ההחלטה על פירוק, עורך הדין מתחיל את התהליך בניסוח המסמכים המשפטיים הדרושים. זה כולל הכנת ההחלטה לפירוק, החלטות בעלי מניות והגשות שונות הנדרשות על ידי הגופים הרגולטוריים.

יתר על כן, עוד פירוק חברות מבטיח עמידה בחוקים ובתקנות המדינה. משרדנו מנחה את החברה במילוי התחייבויותיה, כגון הסדרת חובות נותרו, פתרון ענייני מס וחלוקת נכסים נכונה בין בעלי העניין. אחריות חיונית נוספת של עורך דין פירוק היא טיפול בתקשורת עם בעלי עניין. הם עוזרים ליידע עובדים, נושים וגורמים אחרים המעורבים על תהליך הפירוק, מפחיתים סיכונים משפטיים פוטנציאליים ומבטיחים שקיפות.

הגנה משפטית בהליך פירוק החברה ?

במהלך תהליך הפירוק עלולים להתעורר אתגרים משפטיים בלתי צפויים. עורך דין פירוק חברות משמש כמגן, מגן על האינטרסים של החברה ומייצג אותה בכל הליך משפטי שייווצר. בין אם מדובר במשא ומתן להסדרים עם נושים, טיפול בתביעות או פתרון מחלוקות בין בעלי מניות, מומחיותו של עורך הדין חיונית בשמירה על זכויות החברה לאורך כל תהליך הפירוק.

האם יש לכם חברה שלא פעילה?

רוצים להימנע מחובות בשל אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות, או מהליכי הוצאה לפועל בשל חובות לרשם החברות?

מהרו לפרק את חברתכם טרם סיום שנת 2023, כדי להנות מפטור עבור חובות עבר לרשם החברות.

מהם סוגי חברות שניתן לפרק

 • חברה פרטית שהיא חברת יחיד (בעל מניות אחד, שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה ורק אם מדובר באדם יחיד ולא בחברה שמחזיקה במניות, או מכהנת כדירקטורית).
 • חברה פרטית שהיא לא חברת יחיד (שני בעלי מניות ויותר ושני דירקטורים ויותר).
 • חברה זרה.
 • חברה לתועלת הציבור.

סוגי הליכי פירוק

 • פירוק מרצון- החלטה על פירוק מתקבלת ע"י החברה, לפי החלטת בעלי המניות.
 • פירוק ע"י בית משפט-הליכי הפירוק מתנהלים בבית משפט, שממנה מפרק, מסדיר את חובות החברה, עד לחיסול עסקי החברה וקבלת צו פירוק סופי לחברה ע"י בית המשפט.
 • פירוק חברה ע"י נושים- פירוק חברה ע"י נושי החברה (לדוגמא ספקים שונים).
 • פירוק חברה ע"י עובדים (נושים)- כשחברה לא מסוגלת לשלם משכורות ותנאים סוציאליים לעובדיה, העובדים יכולים להגיש בקשה לבית משפט לפירוק ועם קבלת צו פירוק להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

פירוק מרצון במסלול מקוצר של חברת יחיד שיש לה כושר לפרוע את חובותיה

 • על הדירקטור ובעל המניות למלא ולחתום על תצהיר כושר פירעון לחובות החברה, עורך דין יאמת את החתימות.
 • החברה צריכה למנות מפרק.
 • יש למלא טפסים לפרסום הליכי הפירוק במחלקת רשומות של משרד המשפטים, כולל זימון לאסיפה כללית סופית של החברה.
 • לאחר סיום ההליך- החברה מפורקת, יירשם שהחברה "מחוסלת מרצון", יינתן פטור מחובות אגרה שנתית לשנים קודמות (עד 7 שנים אחורה), הפטור יינתן רק לחברות שתחוסלנה עד ליום 31.12.23.
 • יש להציג מסמכים שונים הרלבנטיים לסגירת תיקי החברה במס הכנסה ובמע"מ.

עורך דין לפירוק חברה – פירוק מרצון של חברת שהיא לא חברת יחיד

הליך הפירוק דומה, אך דורש מספר שלבים נוספים ואורך זמן ארוך יותר. בסוף הפירוק, ניתן פטור מחוב החברה בגין אגרות שנתיות לרשם החברות עבור 7 השנים הקודמות-

הפטור ניתן רק לחברות שתחוסלנה עד ליום 31.12.22. לאור הביקוש הרב הפטור הוארך עד ליום 29.2.2024 (נכון ליום 7.12.23).

יש להציג מסמכים שונים הרלבנטיים לסגירת תיקי החברה במס הכנסה ובמע"מ.

עו"ד פירוק חברות – משמעות פירוק חברה ושינוי הסטטוס לחברה "מחוסלת מרצון"

עם סיום ההליך, ושינוי סטטוס החברה ל"מחוסלת מרצון", החברה חדלה להתקיים כאישיות משפטית, לא ניתן להגיש נגדה תביעות ומתקבל פטור מחוב לרשם החברות.

במקרים מסוימים, ניתן להחיות חברה שחוסלה.

מתי מפרקים חברה בע"מ?

כשהחברה אינה פעילה, מומלץ לפרקה, כדי להימנע מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

מי יכול להגיש בקשה לפירוק חברה?

בעלי מניות של החברה, או נושה של החברה (כולל עובדים של החברה, ככל והחברה חייבת להם כסף בגין אי תשלום שכר, או תנאים סוציאליים).

פירוק מרצון בהליך מזורז

פירוק זה מתאים  לחברות שאין להן נכסים, או חובות (למעט חובות אגרה לרשם החברות, שניתן לקבל עבורן פטור), ולחברות שאין להן שעבודים, או משכונים, ואין הליכים משפטיים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים (לדוגמא הליכי הוצאה לפועל, הליכים שננקטו ע"י המרכז לגביית קנסות). הליך זה מתאים רק לחברות שאין להם מניות בחברה אחרת ושאינן משמשות כשותפות בשותפות רשומה.

יש להגיש בקשה לפירוק יחד עם בקשה לפטור מאגרה בגין חובות לרשם החברות ככל וישנן. ככל ורשם החברות יאשר את הבקשה- החברה תחוסל אוטומטית ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מאישור הבקשה.

פירוק מרצון

סוג פירוק זה מתאים לחברה שיש לה כושר פירעון והחליטה להתפרק, הליך פירוק זה כולל מינוי נאמן ופרסום ברשומות אודות מינוי הנאמן וכינוס אסיפה סופית. בשלב הראשון– יש למסור הודעה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק, בשלב השני– יש לפרסם הודעה ברשומות והזמנה לאסיפה כללית סופית של החברה, בשלב השלישי- יש לשלוח הודעה לרשם החברות על הצגת הדו"ח הסופי של הנאמן באסיפה הכללית של החברה ולהציג את המסמכים הרלבנטיים לצורך קבלת פטור מחובות אגרה לרשם החברות, ככל וקיימים.

גריעת חברת חוץ

קיים הליך של גריעת חברת חוץ- מיועד עבור חברות זרות, שרשומות בישראל ומעוניינות להיגרע מהמרשם.

סגירת תיקים ברשויות המס

טרם התחלת פירוק, מומלץ לסגור את התיקים במס הכנסה ובמע"מ, לחלופין, יש להציג אישור מרו"ח, בנוסח הנדרש ע"י רשם החברות.

סגירת חשבון בנק

טרם התחלת פירוק, יש לסגור את חשבון הבנק של החברה.

שעבודים

ככל ויש שעבודים שרשומים ברשם החברות (ספציפיים, או צפים) יש לפנות לבנק שהטיל את השעבודים בדרישה שיפנה לרשם החברות ויבקש את הסרתם.

האם ניתן לפרק מרצון חברה כשיש חובות?

לא ניתן לפרק מרצון חברה, כשיש חובות (לדוגמא, לספקים, עובדים וכו').

האם הליך פירוק חברה בע"מ כרוך בתשלום אגרה?

לא. (נכון למועד רישום הכתבה ו/או עד ליום 31.12.23 )

 

משרד עורכי דין לפירוק חברות

מלבד מומחיותם המשפטית, עורכי דין לפירוק חברה מספקים ליווי רב ערך ללקוחות בתקופה מאתגרת זו. הם מציעים ייעוץ בנושאים כמו פיטורים של עובדים, סיום חוזה, והאסטרטגיות היעילות ביותר לפירוק פעולות. הניסיון והידע שלהם עוזרים לחברות לנווט את תהליך הפירוק ביעילות ולמזער סיכונים או התחייבויות פוטנציאליים.

לסיכום:

עורך דין פירוק חברות ממלא תפקיד מכריע בהדרכת עסקים בתהליך המורכב של פירוק פעילותם. מומחיותם בדיני חברות, הכנת מסמכים משפטיים, ציות ויישוב סכסוכים מבטיחה את ביצוע הפירוק בהתאם לחוק ומגן על האינטרסים של החברה. בהדרכתן, חברות יכולות לנווט בתהליך הפירוק המאתגר בביטחון ושקט נפשי.

צוות משרדנו  מעניק ללקוחותיו מעטפת מקצועית רחבה, תוך שקלול מלוא ההיבטים והכנת המבנה המשפטי הטוב ביותר עבור לקוחות המשרד. לקוחות המחלקה המסחרית נהנים גם מהעובדה כי משרדנו בעל  ניסיון רחב בפירוק והקמת חברות.

לייעוץ ללא התחייבות, צרו קשר בטלפון 052-6662828, או בדוא"ל: liranlaw24@gmail.com.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ משפטי.

השירותים ניתנים בעברית, רוסית וספרדית.

המידע מעניין? שתפו עם חברים
תוכן עיניינים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.