top image

מנהל עיזבון

במערכת המשפט, לתפקידו של עורך דין מנהל עזבון חשיבות משמעותית בכל הנוגע לקיום צוואתו וצוואתו האחרונה של אדם. עורך דין מנהל עיזבון, המכונה גם עו"ד מנהל עיזבון או מנהל עיזבון, הוא אדם שמונה על ידי המוריש (מי שערך את הצוואה) לנהל את עיזבונם ולבצע את רצונותיו הסופיים. חיבור זה בוחן את אחריותו של מנהל עיזבון עורך דין ומדגיש את הסיבות לכך שתפקידו חיוני בתהליך ניהול העיזבון.

תחומי אחריות של עורך דין

מנהל עורך דין נוטל על עצמו תחומי אחריות רבים במהלך קיום צוואתו של אדם. ראשית, הם אחראים להשגת המסמכים המשפטיים הדרושים כגון: תעודת הפטירה והצוואה המקורית. מסמכים אלו משמשים ראיה ומנחים את עורך הדין במילוי תפקידו. שנית, הם אחראים על זיהוי ואיסוף נכסי הנפטר.

זה כרוך בביצוע חיפוש יסודי של כל חשבונות הבנק, הנכסים, ההשקעות והחפצים האישיים. בנוסף, על עורך הדין לדאוג שכל החובות, המיסים וההתחייבויות של העיזבון ישולמו בזמן. זה כולל הגשת החזרי מס והסדרת חובות. לבסוף, אחראי עורך הדין על חלוקת יתרת נכסי העיזבון לזכאים לפי ההנחיות המפורטות בצוואה.

 חשיבותו של עורך דין להוציא את הצוואה לפועל

  1. מומחיות משפטית: אחת הסיבות המרכזיות לכך שעורך דין מנהל עזבון חשוב היא הידע וההבנה שלו בתהליכים המשפטיים הכרוכים בניהול עיזבון. הם בקיאים בחוקים ובתקנות צוואה, ומבטיחים שההליך כולו יתנהל בגבולות החוק. הדבר מסייע במניעת כל סיבוכים משפטיים או מחלוקת שעלולים להתעורר במהלך קיום הצוואה.

 

  1. חוסר משוא פנים: עורך דין מנהל עזבון מביא חוסר משוא פנים לשולחן. הם מחויבים לפעול למען טובת העיזבון והמוטבים בו. חוסר משוא פנים מסייע להבטיח שרצונותיו הסופיים של המנוח יבוצעו ללא כל הטיה אישית או ניגודי עניינים. זה חיוני במיוחד במקרים שבהם ייתכנו חילוקי דעות או מחלוקות בין בני משפחה או מוטבים פוטנציאליים אחרים.

 

  1. דין וחשבון: היבט חשוב נוסף של קיום עורך דין מנהל הוא אחריות. כאנשי מקצוע משפטיים, הם עומדים בסטנדרט גבוה של התנהגות אתית ומחויבים לכללים ולתקנות מקצועיים. הדבר מבטיח כי עורך הדין מבצע את תפקידו בשקיפות ובשקיפות, תוך מתן תחושת ביטחון וביטחון לכל אורך התהליך.

 

  1. גישור ויישוב סכסוכים: במצבים בהם מתנגשים להתעורר בקרב מוטבים או צדדים אחרים המעורבים בקיום הצוואה, עורך דין מנהל יכול למלא תפקיד חיוני בתיווך ופתרון סכסוכים אלו. עם מומחיותם המשפטית וחוסר משוא פנים, הם יכולים לסייע בהקלת המשא ומתן, במתן ייעוץ משפטי, ובמציאת פתרונות הוגנים והוגנים העולים בקנה אחד עם רצונו של המוריש. זה עוזר למנוע מאבקים משפטיים ארוכים ויקרים שיכולים להיווצר כאשר מחלוקות נותרות ללא פתרון.

 

  1. 5. ניהול פיננסי מומחה: ניהול עיזבון כרוך בעניינים פיננסיים מורכבים, לרבות הערכת שווי נכסים, תשלום חובות ומיסים והחלטות השקעה. עורך דין בעל מומחיות בניהול פיננסי יכול לטפל בעניינים אלו בצורה יעילה, תוך הקפדה על ניהול המשאבים הכספיים של העיזבון בצורה מושכלת וטובת המוטבים. הידע והניסיון שלהם יכולים לעזור למקסם את ערך העיזבון ולמזער את הפוטנציאל לניהול כושל פיננסי או הפסד.

 

  1. 6. הפחתת אחריות אישית: על ידי מינוי מנהל עיזבון של עורך דין, המוריש יכול להגן על עזבונו מפני אחריות אישית פוטנציאלית. מנהל העזבון עורך הדין נוטל על עצמו את האחריות המשפטית לניהול תקין של העיזבון, הפטור מבני משפחה או אנשים אחרים מעמסות משפטיות וכלכליות פוטנציאליות. הדבר מספק שקט נפשי למוריש בידיעה שעיזבונו יטופל במקצועיות ובאחריות.

 

 סמכותו של מנהל עיזבון

למנהל עיזבון תפקיד מכריע בניהול ענייני עזבונו של אדם שנפטר. הסמכות הנתונה למנהל עיזבון היא מהותית ומלווה באחריות משמעותית.

בראש ובראשונה, מנהל העיזבון אחראי על איסוף וניהול כל הנכסים וההתחייבויות של הפרט שנפטר. זה כולל זיהוי והערכת הנכסים, פירעון חובות או מסים המגיעים לעיזבון, ובסופו של דבר חלוקת יתר הנכסים למוטבים החוקיים על פי תנאי הצוואה או דיני הירושות.

סמכותו של מנהל עיזבון ניתנת על ידי בית המשפט באמצעות הוצאת כתב מינוי מנהל עיזבון. מסמך משפטי זה מקנה למנהל את הסמכות לפעול בשם העיזבון, לרבות סמכות למכור נכסים, לשלם חובות ולקבל החלטות חלוקה, לקבל כספים וכדומה.

יתרה מכך, מנהל העיזבון נדרש לפעול לטובת העיזבון והמוטבים בו, בהתאם להנחיות המפורטות בצוואה או תוך הקפדה על חוקי המדינה המסדירים את הענין אם אין צוואה. עליהם לנהל תיעוד מדויק של כל העסקאות הפיננסיות ולספק דין וחשבון על ניהולן לבית המשפט ולאפוטרופוס הכללי.

לסיכום, סמכותו של מנהל עיזבון היא משמעותית, שכן הם אמונים על ניהול ענייניו של יחיד שנפטר והקפדה על חלוקת עיזבונו כהלכה ועל פי דין.

 

איך נקבע שכר טרחה של מנהל עיזבון?

בסיס החוקי לקביעת שכר מנהל העיזבון נקבע בתקנה 45ב' לתקנות הירושה תשנ"ח-1998-

"בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי העיזבון; השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו….כלל ניהול העיזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 4% משווי העיזבון….לשכר הטרחה שיקבע בית המשפט לפי תקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף". בתקנה 45ג' לתקנות נקבע:" מנהל עיזבון כולל שכר בעד כל הפעולות הרגילות הכרוכות בניהול העיזבון, לרבות בעד הגשת בקשות למינוי מנהל עיזבון, למתן הוראות, לפסיקת שכר טרחה ולאישור על סיום תפקידו והוא אינו כולל שכר בעד הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה….שכר מנהל עיזבון כולל החזר ההוצאות השוטפות הרגילות הכרוכות בניהול העיזבון; מנהל עיזבון רשאי לנכות מהעיזבון הוצאות אחרות שהוציא בקשר לעיזבון, כפי שיאשר בית המשפט, ורשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת אישור מראש להוצאה מיוחדת שהוא עומד להוציא…..שכר שייפסק או שיותר בניכוי לפי תקנת משנה (ג) לא יעלה על התעריף המינימלי הקיים או המומלץ במקצועו של נותן השירות המקצועי, אלא אם כן אישר זאת בית המשפט מראש".

הפסיקה קבעה כללים בהתייחסה לקביעת שכר מנהל העיזבון, תמ"ש 50515/02 עו"ד משה בזק, מנהל עזבון נ' האפוטרופוס הכללי, נקבע בעת קביעת שכר טרחת מנהל עיזבון, יינתן משקל רב לשווי נכסי העיזבון, בין השאר משום האחריות הכבדה ביותר המוטלת על מנהל העזבון: "שיטה זו מכירה בכך שהיקף העיזבון הינו גורם רלוונטי כשלעצמו בקביעת שכר טרחה של מנהל העיזבון, בעיקר היקף האחריות המוטלת על כתפיו לשמירת נכסי העיזבון עד לחלוקתם בין היורשים, ואין ספק שככל שערך העיזבון גבוה יותר, כך מידת האחריות כבדה יותר אף היא."

סיכום

תפקידו של עורך דין מנהל עזבון הינו בעל חשיבות עליונה בקיום צוואתו וצוואתו האחרונה של אדם. מומחיותם המשפטית, חוסר משוא פנים, אחריותם, כישורי הגישור, יכולות הניהול הפיננסי והפחתת האחריות האישית הופכים אותם לחיוניים בהבטחת תהליך ניהול עיזבון חלק ותואם לחוק. מינוי מנהל עיזבון של עורך דין לא רק מגן על רצונותיו הסופיים של המוריש אלא גם מספק לזכאים ביטחון ושקט נפשי. לפיכך, חובה להכיר בחשיבותו של עורך דין מנהל עיזבון ובתפקידו הבלתי נמנע בקיום צוואתו של אדם.

המידע מעניין? שתפו עם חברים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.